Copyright 2022 - ERATERM TOTAL Ltd
  • КЛИМАТИЦИ BOSCH

  • 2

    BOSCH

  • ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

  • ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • СПЕЧЕЛИ ОТ СЛЪНЦЕТО

ОНЛАЙН МАГАЗИН

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Какво е  Пиролизен процес


Ключът за получаване на голямо количество енергия, акумулирало се в дървесината, е процеса на суха дестилация – пиролиза, който е реализиран при котлите с пиролизен принцип на изгаряне. Пиролизата е процес на суха дестилация на дървесината - термично разлагане на органични и неорганични вещества в среда с ограничено съдържание на кислород на окиси на въглерода и водорода, въглероден диоксид,азот ацетон и малко количество пепел /2%/. Така полученият газ е идеално гориво за икономично отопление на нашите жилища. Процесът на изгаряне на дървесината в котлите с пиролизен принцип на изгаряне протича по следната схема:
1.Сушене и газоотделяне на дървесината в камерата за зареждане. Дървесината тлее в херметично затворената камера, със затворен клапан на комина и малко количество въздух подавано от вентилатора. Всички освободени по време на пиролизата газови компоненти се насочват към дюзата изработена от огнеупорен бетон и разположена под камерата за зареждане. Към дюзата се подава вторичен въздух, който се смесва с дървесния газ в оптимално съотношение, за да се осигури пълно изгаряне на продуктите от пиролизата.
2.Изгаряне на дървесния газ в долната камера при температура 1200С.
3.Догаряне на дървесния газ и топлообмен.
Гореописания процес на изгаряне гарантира 6-12 ч. експлоатация с едно пълно зареждане. Условие за пълно изгаряне на дървесината е нейното подсушаване /препоръчва се влажност до 20 %, или не повече от 30 %/. Колкото повече е влагата в дървесината, толкова по-малко е количеството на получената топлинна енергия. Качеството, размера и влажността влияят на разхода на дървесина и обезпечават безаварийна работа и висока мощност на котела. Важно предимство на котлите с пиролизен принцип на изгаряне в сравнение с котлите с изгаряне на въглища и кокс, на газ или нафта, са ниските експлоатационни разходи. Високата надеждност на котлите с пиролизен принцип на изгаряне достигаща до 85%, и ниската цена на горивото водят до голяма икономическа ефективност.

 TD_2008_09_za_web_Page_18_Image_0001